EU

Konzultace o budoucí úpravě evropského insolvenčního práva

Evropské insolvenční právo je upraveno nařízením Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení, které nabylo účinnosti dnem 31. května 2002, a s výjimkou Dánska představuje předpis použitelný přímo ve všech členských zemích Evropské unie. Jde o předpis, který má ve své aplikaci přednost před předpisy národního původu, a v oblasti evropského insolvenčního práva představuje od 1. května 2004 pro Českou republiku zásadní normu. Nařízení obsahuje pravidla pro řešení zásadních otázek příslušnosti, uznávaní rozhodnutí a rozhodného práva a upravuje pravidla pro koordinaci úpadkových řízení, která probíhají v několika členských státech. Nařízení se použije, má-li dlužník majetek nebo věřitele ve více než jednom členském státě. Nařízení o úpadkovém řízení z roku 2000 zlepšilo právní jistotu a usnadnilo justiční spolupráci při řešení přeshraničních případů insolvence. Během deseti let, kdy je toto nařízení v platnosti, se však insolvenční právo v členských státech značně vyvinulo a k významným změnám došlo i v ekonomice a politice.

Evropská komise zařadila práce na revizi nařízení Rady (ES) č. 1346/2000, o úpadkovém řízení, do plánu svých prací na rok 2012. Zahájená konzultace potrvá do 22. června 2012 a je součástí opatření uvedených ve strategii Evropa 2020, jejichž cílem je zachování pracovních míst a podpora hospodářského oživení, udržitelného růstu a vyšší míry investic. Výsledky konzultace pomohou určit, zda a jakým způsobem je nutné stávající nařízení přepracovat tak, aby se pomohlo podnikům a posílil se vnitřní trh EU.

Komise se v rámci konzultace, která probíhá formou dotazníku, obrací na malé a velké podniky, osoby samostatně výdělečně činné, konkursní správce, soudní orgány, orgány veřejné správy, věřitele, akademické pracovníky a širokou veřejnost, aby se informovala o jejich zkušenostech s insolvencí, a zejména s insolvencí, jež má přeshraniční dopad. Jejich odpovědi pomohou Komisi rozhodnout, zda je potřeba stávající právní rámec zlepšit a modernizovat a jakým způsobem by to bylo vhodné učinit. Dotazník je možné v anglické verzi vyplnit i online na http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Insolvency).

V zájmu efektivnějšího sběru dat Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s expertní skupinou pro insolvenční právo S 22 připravilo pro širokou odbornou veřejnost českou verzi tohoto dotazníku. Máte-li s aplikací Nařízení praktickou procesní zkušenost, vyplňte prosím tento dotazník a zašlete na elektronickou adresu: pklein@msp.justice.cz.

Agregované výsledky konzultace budou do 15. července 2012 předány týmu univerzit v Heidelbergu a Vídni, který na jejich základě (a na základě konzultací vedených v ostatních členských státech EU) připraví pro Evropskou komisi zprávu o praktickém fungování Nařízení v řízeních před insolvenčními soudy členských států EU. Tato zpráva bude zveřejněna v druhé polovině roku 2012. Českou republiku zastupuje v tomto týmu JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D., který je rovněž členem expertní skupiny Ministerstva spravedlnosti pro insolvenční právo a který byl Generálním ředitelstvím pro spravedlnost (DG Justice) jmenován do evropské expertní skupiny, která má Evropské komisi poskytovat poradenství ohledně revize evropského insolvenčního řízení.

Ke ztažení:

/EU_narodni_dotaznik_ohledne_narizeni_13462000_CZ_transl_(MSp).doc EU - národní dotazníkohledně nařízení 1346/2000 - CZ verze

Evropské a mezinárodní insolvenční právo