Novinky

Omluvy neúčasti na zkoušce a poplatky podle novely zákona o insolvenčních správcích a novely vyhlášky o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců

01.08.13 |

Omluvy

Upozorňujeme, že uchazeči jsou povinni omluvit svou neúčast na zkoušce písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvědí o závažných důvodech své neúčasti, nejpozději v den zkoušky. Pokud tak neučiní, budou hodnoceni stupněm neuspěl (§ 11 vyhlášky č. 312/2007 Sb.).


Pokud svou neúčast řádně a včas omluví, mohou uchazeči požádat o stanovení jiného nebo jiného náhradního termínu, a to nejpozději do 5 dnů od konání zkoušky. Omluvu lze samozřejmě spojit se žádostí o stanovení jiného nebo náhradního termínu (v takovém případě ale musí být uvedené podání doručeno ministerstvu nejpozději v den zkoušky). Součástí žádosti musí být doklady prokazující důvod neúčasti na zkoušce a doklad o zaplacení poplatku.


Pokud se uchazeč nemůže omluvit včas z důvodů zvláštního zřetele hodných, může konat zkoušku v jiném nebo jiném náhradním termínu, pokud včas požádá o stanovení jiného nebo jiného náhradního termínu a doloží jak závažné důvody své neúčasti, tak důvody pro opožděnou omluvu.


Poplatky spojené se zkouškami

Upozorňujeme, že uchazeči jsou povinni přiložit ke každé žádosti v souvislosti se zkouškami doklad o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem, jinak se k podané žádosti nepřihlíží podle § 4 odst. 5 vyhlášky č. 312/2007 Sb.


Uchazeči, kteří podali žádost před 1. srpnem 2013 budou i nadále prokazovat uhrazení poplatku předložením dokladu o zaplacení nejpozději před zahájením písemné části zkoušky v Justiční akademii.


Poplatky jsou stanoveny v § 24 a 26 zákona o insolvenčních správcích.


ZKOUŠKA INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

5 000 kČ

ZVLÁŠTNÍ ZKOUŠKA IS

3 000 kČ

OPAKOVÁNÍ ZKOUŠKY

7 000 kČ

ZKOUŠKA V JINÉM TERMÍNU

7 000 KČ

ZKOUŠKA V JINÉM NÁHRADNÍM TERMÍNU

10 000 KČ


Poplatky za vydání povolení nebo zvláštního povolení


V případě vydání

  • povolení a zvláštního povolení fyzické osoby a

  • povolení a zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti

je nutné k návrhu přiložit doklad o zaplacení správního poplatku, který je stanoven jednotně ve výši 5 000 Kč podle části I položky 10 písm. e) přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


Pokud nebude přiložen doklad o zaplacení poplatku, bude správní řízení přerušeno a uchazeč bude vyzván k jeho zaplacení. Pokud nebude poplatek zaplacen ve lhůtě určené ve výzvě k zaplacení, bude správní řízení ve věci vydání povolení nebo zvláštního povolení zastaveno.

Novela zákona o insolvenčních správcích, novela vyhlášky o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců

18.07.13 |

Dne 1. srpna 2013 nabyde účinnosti zákon č. 185/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a současně vyhláška č. 197/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění pozdějších předpisů.

novela_zakona_o_insolvencnich_spravcich.pdf 969.43 KB 18.07.2013 12:40 
novela_vyhlasky_o_obsahu_a_dalsich_nalezitostech_zkousek_insolvencnich_spravcu.pdf 517.91 KB 18.07.2013 12:41

Novela zákona o insolvenčních správcích obsahuje zejména následující změny:

- zavedení požadavku na absolvování alespoň 3 leté odborné praxe v oborech souvisejích s výkonem činnosti insolvenčního správce v době před vykonáním zkoušky insolvenčních správců,

- sjednocení obsahu zkoušek insolvenčních správců pro všechny uchazeče o vykonání zkoušky zrušením rozdílových zkoušek pro advokáty, daňové poradce, auditory a notáře,

- zavedení poplatků za organizaci opravných a náhradních termínů zkoušek,

- zavedení omezené lhůty (max. 6 měsíců) pro podání žádosti o vydání povolení vykonávat činnost insolvenčního správce ode dne vykonání zkoušky,

- zpřísnění podmínky bezúhonnosti,

- omezení doby platnosti povolení vykonávat činnost insolvenčního správce na dobu 5 let ode dne nabytí právní moci povolení s možností automatického prodloužení uhrazením správního poplatku na dobu dalších 5 let,

- úprava předpokladů pro pozastavení nebo zánik práva vykonávat činnost insolvenčního správce,

- zpřesnění povinností insolvenčních správců ve vztahu k ministerstvu,

- jednoznačné vymezení dohledových oprávnění ministerstva,

- stanovení konkrétních sankcí pro neplnění stanovených povinností,

- zavedení podmínky bezpečnostní způsobilosti pro insolvenční správce, kteří chtějí vykonávat činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Důležitá přechodná ustanovení:

1. k podmínce odborné praxe - fyzické osoby, které podaly písemnou žádost o vykonání zkoušky do dne nabytí účinnosti této novely, nemusí splňovat podmínku odborné praxe. Tyto osoby mohou vykonat zkoušku a mohou navrhnout vydání povolení vykonávat činnost insolvenčního správce bez prokázání odborné praxe. Rovněž stávajícím insolvenčním správcům nebude rušeno povolení z důvodů nesplnění podmínky odborné praxe.

2. k zavedení omezené lhůty pro podání žádosti o vydání povolení vykonávat činnost insolvenčního správce - fyzická osoba, která vykonala zkoušku, rozdílovou zkoušku nebo zvláštní zkoušku insolvenčního správce přede dnem nabytí účinnosti novely, může podat návrh na vydání povolení nebo zvláštního povolení ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bez ohledu na dobu, která uplynula ode dne vykonání zkoušky nebo zvláštní zkoušky.

Novela vyhlášky o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců obsahuje zejména následující změny:

- úprava písemné části zkoušky - písemná část zkoušky bude obsahovat testovou část (testové otázky budou nově prověřovat znalosti ze všech oblastí souvisejících s výkonem funkce insolvenčního správce) a případovou studii (ta bude vyhodnocena pouze těm, kteří úspěšně absolvují testovou část),

- úprava náležitostí žádostí o vykonání zkoušky, o opakování zkoušky, o stanovení jiného termínu nebo jiného náhradního termínu,

- stanovení způsobu prokazování odborné praxe,

- úprava podjatosti členů zkušební komise,

- úprava neúčasti na zkoušce insolvenčního správce.

Na obsah a další náležitosti zkoušky konané po dni nabytí účinnosti této novely vyhlášky se vztahují novelizovaná ustanovení vyhlášky, bez ohledu na to, kdy byla podána žádost o vykonání zkoušky.

Podrobné informace k jednotlivým změnám obsaženým v uvedených novelách budou zveřejněny v nejbližších dnech.

!! Zrušení termínu zvláštní zkoušky IS dne 13. 6. 2013 !!

12.06.13 | Z důvodu nemožnosti sestavení usnášeníschopné zkušební komise pro zvláštní zkoušku insolvenčního správce se ruší konání této zkoušky v termínu 13. 6. 2013.

Změna termínu konání zvláštní zkoušky insolvenčního správce

21.03.13 | Zvláštní zkoušku insolvenčního správce, která se měla původně konat dne 11. 4. 2013, bylo z organizačních důvodů nutné přesunout na nový termín. Zvláštní zkouška se tedy bude konat dne 19. 4. 2013 od 9:00 hod. v Justiční akademii v Praze.

Novela insolvenčního zákona

13.03.13 | Ministerstvo spravedlnosti připravilo novelu, která představuje odpovídající reakci na komplexní posouzení kladů a záporů nového úpadkového práva obsaženého v insolvenčním zákoně. Za účelem komplexního zmapování aplikační praxe iniciovalo Ministerstvo spravedlnosti veřejnou konzultaci, která vygenerovala široký přehled problémových zkušeností s novým insolvenčním řízením a přinesla řadu racionálních podnětů, které byly základem pro přípravu předkládaného materiálu. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, je projednávám Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 929.

/novinky/novela_insolvencniho_zakona.pdf novela insolvenčního zákona.pdf  3.80 MB  12.03.2013 14:07

Další stránky: 1 2 3 4 5 6 7