Důležité informace pro uchazeče o výkon činnosti insolvenčního správce

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce

Žádost o vydání povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce podává žadatel podle zákona č.312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. V ustanovení § 4 a násl. zákona jsou taxativně vymezeny podmínky, které musí uchazeč splňovat, aby mu bylo vydáno povolení nebo zvláštní povolení vykonávat činnost insolvenčního správce.

Povolení nebo zvláštní povolení fyzické osobě může vydat ministerstvo pouze v případě, že ke dni podání návrhu neuplynulo více než 6 měsíců ode dne vykonání zkoušky nebo zvláštní zkoušky insolvenčního správce. Fyzická osoba, která vykonala zkoušku, rozdílovou zkoušku nebo zvláštní zkoušku insolvenčního správce přede dnem nabytí účinnosti novely, může podat návrh na vydání povolení nebo zvláštního povolení ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona č. 185/2013 Sb., tedy do 1. února 2014, bez ohledu na dobu, která uplynula ode dne vykonání zkoušky nebo zvláštní zkoušky

Náležitosti žádosti:

K žádosti, která musí obsahovat údaje uvedené v ustanovení § 4 odst. 1 zákona, je třeba doložit:

 • doklad o tom, že žadatel získal na vysoké škole v členském státě nebo mu bylo členským státem uznáno vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu,
 • výpis z rejstříku trestů podle ustanovení § 4 odst. 2 písmeno c) zákona,
 • smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu tak, jak je uvedeno v ustanovení § 6 odst. 1 písmeno f) zákona – může být nahrazeno dodatkem k původní smlouvě, jedná-li se o žadatele, který již má uzavřenou smlouvu pro výkon činnosti konkursního správce, nebo potvrzení pojišťovny o uzavření takovéto smlouvy
 • doklady prokazující splnění podmínky odborné praxe v délce 3 let
 • doklad o zaplacení správního poplatku

  Advokát, daňový poradce nebo auditor k návrhu připojí potvrzení příslušné komory o tom, že je zapsán v seznamu advokátů, seznamu daňových poradců, seznamu auditorů; notář připojí doklad o tom, že byl jmenován notářem.

  K návrhu fyzické osoby na vydání zvláštního povolení musí být dále přiložena ověřená kopie dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo osvědčení fyzické osoby.

  Smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu

  Minimální limit pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce podle insolvenčního zákona nebo s činností jeho zaměstnanců, se pro fyzické osoby stanoví částkou 1 000 000 Kč.

  Poplatek

  Správní poplatek za zápis do seznamu insolvenčních správců ve výši 5.000,- Kč (ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v příloze část I položka 10 písm. e)) je uchazeč povinen uhradit Ministerstvu spravedlnosti ČR na účet č. 3711-5120001/0710, jako variabilní symbol uvede uchazeč své rodné číslo.

  Vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce

  V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona o insolvenčních správcích vzniká právo vykonávat činnost insolvenčního správce dnem nabytí právní moci povolení vykonávat činnost insolvenčního správce. Po nabytí právní moci povolení vykonávat činnost insolvenčního správce bude insolvenční správce zapsán ministerstvem do seznamu insolvenčních správců (viz. § 18 a násl. zákona o insolvenčních správcích).

  Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce pro veřejnou obchodní společnost

  Náležitosti žádosti:

  Návrh veřejné obchodní společnosti na vydání povolení nebo zvláštního povolení vykonávat činnost insolvenčního správce musí obsahovat (§ 5 zákona o insolvenčních správcích):

  • informace o veřejné obchodní společnosti:
   • obchodní firmu
   • sídlo
   • identifikační číslo
  • informace o osobě tzv. ohlášeného společníka, včetně čísla jednacího povolení nebo zvláštního povolení
  • prohlášení ohlášeného společníka, že bude nadále vykonávat činnost insolvenčního správce nebo insolvenčního správce se zvláštním povolením pouze v rámci veřejné obchodní společnosti
  • podpis ohlášeného společníka na přiloženém prohlášení musí být úředně ověřen
  • doklad o uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu (§ 8 zákona)
  • doklad o zaplacení správního poplatku
  • společenská smlouva, je-li navrhováno vydání povolení nebo zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti dosud nezapsané v obchodním rejstříku

  Ze znění požadovaného prohlášení ohlášeného společníka vyplývá, že tento společník je oprávněn vykonávat činnost insolvenčního správce, kterou bude od nabytí právní moci povolení uděleného veřejné obchodní společnosti nadále vykonávat pouze v rámci této společnosti. Nelze tedy vydat povolení veřejné obchodní společnosti, není-li již vydáno povolení vykonávat činnost insolvenčního správce ohlášenému společníkovi.

  Smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu

  Minimální limit pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce podle insolvenčního zákona nebo s činností jeho zaměstnanců, se pro veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti stanoví částkou 1 000 000 Kč násobenou počtem ohlášených společníků.

  Pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce

  Dnem nabytí právní moci povolení vykonávat činnost insolvenčního správce veřejné obchodní společnosti bude v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. d) zákona o insolvenčních správcích insolvenčnímu správci, který je jejím ohlášeným společníkem, pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního správce.

  Poplatek

  Správní poplatek za zápis do seznamu insolvenčních správců ve výši 5.000,- Kč (ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v příloze část I položka 10 písm. e)) je veřejná obchodní společnost povinna uhradit Ministerstvu spravedlnosti ČR na účet č. 3711-5120001/0710, jako variabilní symbol uvede veřejná obchodní společnost své IČO.

Insolvenční správci a další odborná veřejnost