Informace o zkouškách insolvenčních správců

Níže uvedené informace reflektují právní stav k 1. srpnu 2013

V souladu se zákonem č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, organizuje Ministerstvo spravedlnosti zkoušky insolvenčních správců a zvláštní zkoušky insolvenčních správců.

Příjem žádostí

Uchazeč o vykonání zkoušky doručí svou vlastnoručně podepsanou žádost na adresu Ministerstva spravedlnosti, insolvenční oddělení, Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2 na přiloženém vzoru podání žádosti o vykonání zkoušky. Standardizované žádosti o předepsané zkoušky (naleznete zde)přijímá insolvenční oddělení.

V případě dotazů týkajících se organizace zkoušek insolvenčních správců můžete využít následující kontaktní údaje na odbor insolvenční  (e-mail: oins@msp.justice.cz, tel.: 221 997 342).

Předpokladem pro připuštění ke zkoušce jsou: ověřený doklad o získání vysokoškolského vzdělání magisterského studijního programu, doklady prokazující odbornou praxi v délce 3 let a doklad o zaplacení poplatku, které musí být k žádosti o vykonání zkoušky přiloženy.

Předpokladem pro připuštění ke zvláštní zkoušce je: doklad o zaplacení poplatku, který musí být k žádosti o vykonání zkoušky přiložen.

Poplatky

Uchazeč o vykonání zkoušky je povinen uhradit poplatek za připuštění ke zkoušce.

V případě zkoušky insolvenčního správce činí poplatek 5.000 Kč (§ 24 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů).

V případě zvláštní zkoušky insolvenčního správce činí poplatek 3.000 Kč (§ 26 odst. 1 písm. b) zákona o insolvenčních správcích).

Pokud uchazeč při zkoušce nebo zvláštní zkoušce neuspěl, činí poplatek pro opakovaný termín 7.000 Kč (§ 24 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích).

Pokud se uchazeč nedostaví v řádném termínu a svou neúčast řádně a včas omluví, koná zkoušku nebo zvláštní zkoušku v jiném termínu; poplatek činí 7.000 Kč (§ 24 odst. 4 zákona o insolvenčních správcích).

Pokud se uchazeč nedostaví v jiném termínu a svou neúčast řádně a včas omluví, koná zkoušku nebo zvláštní zkoušku v jiném náhradním termínu; poplatek činí 10.000 Kč (§ 24 odst. 5 zákona o insolvenčních správcích).

Číslo účtu vyhrazeného Ministerstvem spravedlnosti ČR k tomuto účelu je 19-5120001/0710, jako variabilní symbol uvede uchazeč své rodné číslo.

Organizace zkoušek

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění pozdějších předpisů, podrobně upravuje podmínky pro vykonání zkoušky (naleznete v sekci Právní předpisy zde).


Zkoušky insolvenčních správců ministerstvo organizuje ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži podle předem určeného harmonogramu. Předběžné termíny zkoušek jsou zveřejněny zde. Jedná se o předběžně stanovené termíny s tím, že ministerstvo si vyhrazuje případnou změnu zveřejněných termínů.

Splňuje-li uchazeč stanovené podmínky pro vykonání zkoušky, umožní ministerstvo do 6 měsíců od doručení písemné žádosti vykonat zkoušku insolvenčního správce. Zkouška se skládá ze dvou částí – písemné a ústní.

Písemná část zkoušky se koná v Justiční akademii v Kroměříži. Pozvánku na zkoušku s uvedením termínu, času a místa konání písemné části zkoušky zašle ministerstvo uchazeči nejpozději 4 týdny přede dnem konání písemné části zkoušky. Písemná část zkoušky se nevykonává při zvláštní zkoušce insolvenčního správce. Testové otázky, které jsou platné od 1.8. 2013, naleznete zde). Průběh a hodnocení písemné části zkoušky je upraveno v ustanovení § 9 a 9a vyhlášky.

Ústní část zkoušky se koná v prostorách Justiční akademie v Praze. Ústní část zkoušky se koná nejpozději do 5 týdnů ode dne konání písemné části zkoušky. O termínu, čase a místě konání ústní části zkoušky informuje ministerstvo nejpozději 3 týdny přede dnem jejího konání zde. Obsah ústní části zkoušky je upraven v ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky a informace o jejím průběhu jsou obsaženy v ustanovení § 10 vyhlášky.

Pozvánku na zvláštní zkoušku a ústní část zkoušky v opravném termínu na základě žádosti o opakování zkoušky nebo v jiném termínu stanoveném podle § 11 s uvedením termínu, času a místa konání zkoušky ústní části zkoušky zašle ministerstvo uchazeči nejpozději 3 týdny přede dnem konání zkoušky.

Zvláštní zkouška insolvenčního správce

Splňuje-li uchazeč stanovené podmínky pro vykonání zvláštní zkoušky insolvenčního správce, umožní ministerstvo do 6 měsíců od doručení písemné žádosti vykonat zvláštní zkoušku insolvenčního správce. Zkouška se skládá pouze z ústní části. Zvláštní zkouška se koná vždy v Justiční akademii v Praze.

Obsah zvláštní zkoušky je stanoven v § 3 odst. 4 vyhlášky.

Neúčast na zkoušce

V případě neúčasti na zkoušce je uchazeč povinen postupovat v souladu se zněním § 11 vyhlášky. V prvé řadě je uchazeč povinen písemně zaslat omluvu své neúčasti, ve které je nezbytné doložit vážné důvody, nebo důvody zvláštního zřetele hodné, pro které se uchazeč nemůže dostavit ke zkoušce. Současně je uchazeč povinen omluvit svou neúčast včas – tedy bez zbytečného odkladu poté, co se o těchto důvodech dozví, nejpozději však v den termínu písemné nebo ústní části zkoušky! Pokud svoji neúčast na zkoušce nemohl uchazeč omluvit včas z důvodů zvláštního zřetele hodných, bude tato omluva považována za včasnou, pokud ji přiloží k žádosti o konání zkoušky v jiném, nebo jiném náhradním termínu a prokáže tyto důvody. Žádost o konání zkoušky v jiném, nebo jiném náhradním termínu podle § 24 odst. 4 a 5 zákona o insolvenčních správcích je nutné písemně podat do 5 dnů od konání zmeškaného termínu. Po obdržení žádosti a při existenci řádné a včasné omluvy bude uchazeči umožněno vykonání zkoušky v jiném nebo jiném náhradním termínu stanoveném ministerstvem.

Je třeba zdůraznit, že pokud uchazeč nesplní jednu z těchto dvou podmínek, tj. nedoloží vážné důvody své neúčasti, nebo důvody zvláštního zřetele hodné, příp. tak neučiní ve stanovené lhůtě, bude hodnocen stupněm neuspěl. V takovém případě se nadále postupuje podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích – uchazeč je oprávněn zažádat do 30 dnů ode dne konání zkoušky o umožnění jejího opakování. Nepožádá-li uchazeč o umožnění opakování, může být podle § 24 odst. 3 zákona o insolvenčních správcích připuštěn ke zkoušce až po uplynutí 3 let ode dne konání poslední zkoušky.

Uvedené platí jak pro písemnou a ústní část zkoušky insolvenčních správců, tak pro zvláštní zkoušky insolvenčních správců.

Výsledky zkoušek

O výsledku písemné části zkoušky budou uchazeči informováni způsobem umožňujícím dálkový přístup - výsledky této části zkoušky budou zveřejněny v sekci Výsledky zkoušek insolvenčních správců s tím, že uchazeč, který úspěšně vykonal písemnou část zkoušky, bude spolu s výsledkem informován také o termínu, čase a místě ústní části. Po vykonání ústní části bude uchazeči zkušební komisí bezprostředně sděleno rozhodnutí o celkovém výsledku zkoušky. Pokud uchazeč při ústní části zkoušky neuspěl, není při opakování zkoušky povinen opakovat i její písemnou část, kterou složil úspěšně.

Pokud uchazeč u zkoušky neuspěje, může do 30 dnů ode dne jejího konání písemně požádat ministerstvo, aby mu umožnilo její opakování. Ministerstvo umožní opakování zkoušky insolvenčního správce nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne konání zkoušky, při které žadatel neuspěl, zkoušku lze opakovat pouze dvakrát (zkoušku jako celek, nikoli její jednotlivé části!).

Ten, kdo při zkoušce insolvenčního správce neuspěl a nepodal ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího konání písemně žádost o opakování, nebo ten, kdo při zkoušce insolvenčního správce neuspěl ani při jejím druhém opakování, může podat novou žádost o vykonání zkoušky až po uplynutí 3 let ode dne konání zkoušky, při které naposled neuspěl – viz. ustanovení § 24 zákona o insolvenčních správcích.

Osvědčení o vykonání zkoušky

Úspěšným uchazečům zašle Ministerstvo spravedlnosti ČR podle druhu vykonané zkoušky Osvědčení o vykonání zkoušky insolvenčního správce nebo zvláštní zkoušky insolvenčního správce.